მტერი, მოსული …

მტერი, მოსული,
შენს მიწაზე ასე გულადობს,
და შენ რაი გჭირს,
რომ სოროს ეძებ და ელაჩრები?!.
ხმის ამოღებას თუ ვერ ბედავ
„ვაი თუ…“-ს შიშით,
ის მაინც ჰქენი,
რომ ავაზაკს ნუ ესარჩლები!..
მხარი მხარს მივცეთ,
გული გულს და დავითმინოთ
“თვალი თვალის წილ!“…
„კბილი კბილის წილ!“
ძმათა შორის არ სახვედრია.
გათითოკაცებულ ქართველობას
ძალა გვეცლება.
მტერი რომ გვიტევს
ვაჟკაცურად დასახვედრია!
-მერ’ფი-

ავტორი: -მერ'ფი-